Watchdoc

Про внесення змін до деяких законів щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування

Дата/номер реєстрації: 2275 від 16.10.2019

Авторський колектив: Третьякова Г.М. («Слуга народу»), Струневич В.О. («Слуга народу») і ще три інших автори 

Профільний напрямок: Соціальна політика, профільний комітет - Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Стан розгляду: Прийнято в першому читанні 05.12.2019, підготовлено до другого читання 10.06.2020

Норми законопроєкту


Позитивні аспекти:

Потенційні ризики:

  • В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

2) у статті 15:

частину п’яту викласти в такій редакції:

«Порядок обрання правління страхового фонду, складання та затвердження бюджету (змін до бюджету) фонду визначається законами України за видами соціального страхування».

Довідково: діюча редакція статті 23 Основ встановлює, що страховики з дотриманням вимог законодавства розробляють нормативно-правові акти щодо порядку складання і виконання бюджету, здійснення платежів, проведення бухгалтерського обліку і звітності та інші документи, що стосуються їх діяльності.

  • В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

2) у статті 15:
абзаци четвертий і шостий частини четвертої виключити;

У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
….
3) у частині першій статті 7:
пункти 6 і 7 виключити;

4) у статті 8:
частину другу викласти в такій редакції:

«2. Виконавчу дирекцію Фонду очолює директор, який призначається та звільняється Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
….
2) у статті 6:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«1. До складу правління Фонду входять десять представників держави та по чотири представники від застрахованих осіб і роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських засадах»;

Частини третю і п’яту викласти в такій редакції:

«3. Правління Фонду очолює голова, який має двох заступників. Голова правління та його заступники обираються з членів правління Фонду строком на два роки»;

«5. Правління правомочне приймати рішення за наявності на засіданні більшості від складу правління. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним».

У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
….
3) у частині першій статті 7:

у пункті 4 слова «внесків за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» замінити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;


Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


  • змінами до статті 15 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в частині встановлення, що складання та затвердження бюджету (змін до бюджету) фонду визначається законами України та видами соціального страхування, нівелюється визначене статтею 23 цих Основ повноваження страховиків стосовно розробки нормативно-правові акти щодо порядку складання і виконання бюджету, здійснення платежів, проведення бухгалтерського обліку і звітності та інші документи, що стосуються їх діяльності;

  • встановлення повного контролю над діяльністю Фонду шляхом позбавлення Правління Фонду права призначення та звільнення директора виконавчої дирекції фонду, а також порушення положень Конституції України в частині надання КМУ цих повноважень;

  • фактичне позбавлення представників від застрахованих осіб та роботодавців участі у прийнятті рішень правлінням Фонду шляхом порушення принципу паритетності. Адже на відміну від діючої редакції норм закону, до складу правління Фонду входять по сім представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, а рішення приймаються більшістю присутніх, натомість змінами встановлюється, що до складу правління Фонду входитимуть 10 представників держави і лише по 4 від представників від застрахованих осіб та роботодавців, що дозволятиме приймати рішення без урахування їх позиції. Отже, має місце збільшення державного впливу на прийняття рішень Фондом;

  • порушення вимог Конституції України та положень ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» шляхом встановлення, що Правління Фонду подає на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування;

  • збільшення державного впливу на прийняття рішень Фондом.


Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер


Позитивні:

Негативні: 

  • встановлення повного контролю (фактичне втручання) з
боку держави над діяльністю Фонду;

  • усунення представників від застрахованих осіб та
роботодавців від участі у прийнятті рішень правлінням Фонду.

Небезпечні