Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності

Дата/номер реєстрації: 5054 від 09.02.2021

Авторський колектив: Кабінет Міністрів України

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 11.02.2021–Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Мета проєкту Закону – є визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознаки наявності трудових відносин, встановити принцип презумпції наявності трудових відносин; визначити у КЗпП правонаступництво у трудових відносинах, процедуру інформування працівників та їх представників про дату та причини такого правонаступництва; ввести у КЗпП термін ,,роботодавець” під яким розуміється власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа, які в межах трудових відносин використовують найману працю.

Потенційний вплив


Позитиви:


  • Визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності; приведення положень національного законодавства про працю у відповідність до положень Директиви Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001.
  • Чітке правове регулювання обов’язку роботодавця продовжувати дію трудового договору у разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі, а також інформування роботодавцем працівників та їх представників про заплановану дату такої передачі.
  • Уніфікація понятійного апарату КЗпП.


Негативи:

Ризики негативних економічних стимулів: проєктом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин.

Так, законопроєктом визначається 7 ознак їх наявності:

1) виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
2) здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
3) виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
4) організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
5) систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;
6) встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
7) відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов'язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак. У такому разі сторони зобов'язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи.

Ризики правової невизначеності (перелік не є вичерпним)

Висновок:


У зв’язку з численними ризиками негативних економічних наслідків для бізнесу та самозайнятих осіб, пропонуємо даний законопроєкт не підтримувати.

Небезпечні